UPUTE ZA PISANJE RADOVA NAMIJENJENIH OBJAVLJIVANJU U ČASOPISU GORIVA I MAZIVA

Časopis Goriva i maziva objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja, zanimljive prikaze, rasprave i informacije s područja primjene i proizvodnje tekućih i plinovitih goriva, inženjerstva izgaranja, proizvodnje i primjene maziva, tehnike podmazivanja, tribologije, zaštite okoliša, energetike i normizacije. Radovi se objavljuju na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

KATEGORIZIRANJE ČLANAKA

Recenzentski list

Autor može predložiti kategoriju svog članka, a konačnu odluku donosi Urednik na prijedlog recenzenata:
1. Izvorni znanstveni rad / Original scientific Paper – Obavezna recenzija
2. Prethodno priopćenje / Preliminary Communication – Obavezna recenzija
3. Pregledni rad / Review – Obavezna recenzija
4. Stručni rad / Professional Paper – Obavezna recenzija
5. Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova / Conference Paper
6. Ostalo - Prikazi, društvene vijesti, pregled iz inozemne tehničke literature i dr.

Izvorni znanstveni rad
sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja, a mora biti napisan tako da se na temelju danih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate s jednakom točnošću ili unutar granica eksperimentalne pogreške kako to navodi autor; ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teorijske izvode i donijeti slične zaključke.

Prethodno priopćenje
sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja čiji karakter zahtijeva hitno objavljivanje. Rad ne mora sadržavati dovoljno pojedinosti koje bi omogućile ponavljanje i provjeru iznesenih rezultata.

Pregledni rad
je sažet i kritičan pregled specifičnog istraživačkog područja (polja) sa svježim informacijama o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja.

Stručni rad
predstavlja korisne priloge s područja struke, čiji sadržaj nije vezan na izvorna istraživanja. Donosi kritičan pregled odabrane teme, s usmjerenjima i kontroverzama u njoj. Mora biti razumljiv i nespecijalistima tog područja. Od znanstvenog rada se razlikuje prvenstveno u tomu što ne donosi originalne rezultate autorova istraživanja, nego rabi već objavljene rezultate koje sistematizira i objašnjava.

Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova
U ovu kategoriju bit će svrstan rad koji se ne može kategorizirati prema prethodnim kategorijama, a izložen je na znanstvenom i stručnom skupu i nije tiskan u zborniku radova.

ŠTO ČLANAK MORA SADRŽAVATI
1. naslov,
2. sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku,
3. tekst koji se u pravilu sastoji od uvoda, eksperimentalnog dijela, pregleda rezultata, diskusije o rezultatima i zaključka,
4. popis literature,
5. ključne riječi,
6. podatke o autoru/autorima,
7. tablice, slike, dijagrame, crteže,
8. zahvale.

1. Naslov - mora biti jasan i po mogućnosti što kraći.

2. Sažetak - treba dati kratak prikaz sadržaja iz kojeg su vidljivi svrha, opis metoda i rezultata, te zaključak rada. Služi čitatelju da prosudi da li je rad za njega zanimljiv. Sažetak se, kao i rad, piše u pasivnom obliku, u trećem licu, a sastavlja se tako da rečenice budu povezane (a ne u obliku nabrajanja naslova). Sažetak može imati deset do dvadeset redaka. Ne sadrži jednadžbe, slike, tablice, bibliografiju i dr.

3. Tekst - glavni dijelovi teksta jesu:
a) uvod - iznosi predmet i cilj rada, te kratak pregled prijašnjih ispitivanja objavljenih u stručnoj literaturi. Kad je riječ o poznatom predmetu, uvod i pregled literature moraju biti što kraći.
b) eksperimentalni dio - iznosi opis primijenjenih metoda ispitivanja, kao i podatke o korištenim ispitnim uređajima. Ako je autor sam razradio eksperimentalni postupak, treba ga detaljno opisati i dati jasne slike i skice konstruiranih uređaja.
Pokusi i mjerenja moraju biti opisani tako da se rezultati uvijek mogu reproducirati na temelju postupka ispitivanja.
c) rezultati - moraju biti pregledni u obliku tablice ili dijagrama. Preporučuje se da se rezultati obrade statistički.
d) diskusija - analizira rezultate i uspoređuje ih s publiciranim podacima. Pronalaze se zakonitosti, komentiraju pogreške i točnost mjerenja. Daju se eventualne sugestije za daljnja istraživanja.
e) zaključak - sadrži kratak pregled najvažnijih rezultata. Iz njega se mora dobiti opća slika o vrijednosti i zanimljivosti rada kao i u koju svrhu ga valja upotrijebiti.

4. Popis literature - bibliografija - svrstava se redoslijedom javljanja u tekstu.
Citiranje knjiga - navodi se prezime i inicijali imena autora, naslov knjige kosim slovima ili podvučen, izdavač, mjesto i godina izdanja.
Primjer: ŠIROLA J., Englesko-hrvatski naftni priručni rječnik, Goma, Zagreb, 1999.
Citiranje časopisa - navodi se prezime i inicijali imena autora, naziv časopisa kosim slovima ili podvučen, godište (volumen) časopisa masnim slovima, broj časopisa u toj godini, stranice rada i godina izdanja. Nije potrebno navesti naslov članka.
Primjer: FEHER J.J., MALONE B.W., NLGI Spokesman, 52, 12, 553.-558., 1989.

5. Ključne riječi - Autor mora ocijeniti koje su riječi najkarakterističnije za rad. Tri do šest takvih ključnih riječi koje označavaju bit rada i služe za brzu identifikaciju sadržaja rada, autor treba napisati na našem i engleskom jeziku.

6. Podaci o autoru/autorima - Navodi se puno ime i prezime autora, akademska titula, zanimanje, te naziv i adresa tvrtke ili ustanove u kojoj je zaposlen.

7. Tablice - Tablice ne bi smjele sadržavati više od deset okomitih kolona i više od deset vodoravnih redova. Ukoliko autor ocjenjuje da podatke mora prikazati u većem broju kolona i redova, potrebno je sadržaj tablice podijeliti u dvije ili više manjih tablica. Moraju se izraditi prema kompjutorskom predlošku (Insert Table), a ne pomoću razmaka, točkica i tabulatora.
slike, dijagrami i crteži - moraju biti priređeni za crno-bijeli tisak, tj. ako je izvorna slika u bojama koje se u crno bijelom tisku ne razlikuju, boje se moraju zamijeniti “rasterom” tj. različitim grafičkim znakovima koje je potrebno objasniti u legendi.
U slike se unosi samo najnužniji tekst potreban za razumijevanje kao što su mjerne varijable s njihovim dimenzijama, kratko objašnjenje na krivuljama i sl. Ostalo se navodi u legendi ispod slike.
Maksimalna veličina slike je 13 cm x 17 cm.
Svaka slika mora biti numerirana arapskim brojevima i iznad mora biti napisan naziv, tj. opis na hrvatskom i engleskom jeziku.

8. Zahvale – ako ih ima, dolaze na kraju rada, prije citiranja literature.
MJERNE JEDINICE - U radu se mora upotrebljavati međunarodni sustav mjernih jedinica SI u skladu sa Zakonom o mjernim jedinicama (NN 58/93), a iznimno drugi sustavi samo ako je navedena njihova konverzija u SI jedinice.

VANJSKI OBLIK ČLANKA - Opseg teksta trebalo bi ograničiti na 12 tipkanih stranica (autorski arak), A-4 formata. Jedna autorska kartica sadrži do 30 redaka.
Rad mora biti pripremljen pomoću računala.

Napomena autorima:
Autori su u potpunosti odgovorni za sadržaj rada. Uredništvo pretpostavlja da autori objavljuju rad u suglasnosti s pravilima tvrtke ili ustanove u kojoj rade.
Svaki objavljeni rad mora imati dvije pozitivne recenzije. Uedništvo odabire najmanje dva recenzenta koji kategoriziraju rad. Brzina kojom će se rad objaviti ovisi o primjedbama recenzenata i o tome da li je rukopis izrađen prema uputama.
Autori su obvezni konačnu verziju članka dostaviti u elektroničkom obliku na
e-adresu: goma@goma.hr ili na nekom elektronskom mediju.


Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana